Zarząd Główny SITP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udział w systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych,
  • integracja członków Stowarzyszenia

Na koniec 2018 r. do 18 oddziałów Stowarzyszenia należało 2400 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Działalność Stowarzyszenia wspierało 71 członków zbiorowych – w większości firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Dotychczas opracowane zostały trzy standardy dot. oświetlenia awaryjnego, systemów sygnalizacji pożaru i ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. W przygotowaniu są następne opracowania.

Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie działało poprzez powołany Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu. W 2018 roku Ośrodek rozszerzył swoją działalność o certyfikację wyrobów budowlanych. Obecnie Ośrodek zmienił nazwę na Ośrodek Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa im. Zenona Praczyka.
Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W 2006 r. podpisało porozumienie z Zrzeszeniem Inżynierów Pożarnictwa  (IFE – www.ife.org.uk) o współpracy i wspieraniu edukacji. W 2018 r. przystąpiło do do Stowarzyszenia Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA Europe), zrzeszającego uznane krajowe organizacje ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony z 18 krajów europejskich. SITP jest jedynym reprezentantem Polski w tej organizacji.
Od 2002 r. Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa
Stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców – wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje wybrany na Zebraniu Delegatów Oddziałów w 2021 r. na 5.letnią kadencję 15.osobowy Zarząd Główny. Prezesem SITP jest Krzysztof Dąbrowski; Sekretarzem Generalnym Ireneusz Kopczyński.

Prezes: Krzysztof DĄBROWSKI
Sekretarz Generalny: Ireneusz KOPCZYŃSKI
Adres do korespondencji:
Zarząd Główny SITP
00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14 pok. 134

Siedziba:
Zarząd Główny SITP
Warszawa
ul. Świętokrzyska 14, I piętro
pokoje 132, 134

tel.: (22) 620-32-25; 850-37-56
e-mail: sitp@wa.home.pl

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.