Polityka systemu zarzadzania

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA OC SITB Sp. z o.o.

 

Celem polityki OC SITB Sp. z o. o jest efektywne i bezstronne spełnianie wymagań i oczekiwań klientów w zakresie prowadzonych procesów certyfikacji wyrobów i usług, objętych zakresem akredytacji Nr AC 124 i poza tym zakresem.

Certyfikacja wyrobów i usług jest dostępna dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które spełnią wymagania stawiane przez Ośrodek Certyfikacji.

OC SITB gwarantuje bezstronności, w tym niezależność od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych lub innych nacisków i wpływów wewnętrznych i zewnętrznych. OC SITB nie jest projektantem wdrażającym, dostawcą lub utrzymującym certyfikowaną usługę; nie oferuje lub nie świadczy swoim klientom konsultacji; nie świadczy swoim klientom konsultacji w zakresie systemu zarządzania lub audytowania wewnętrznego, nie bierze udziału we wdrażaniu i konsultowaniu procesów produkcji, technologii i projektów ocenianych przez siebie wyrobów. zapewnienie, że decyzje dotyczące prowadzonych działań certyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów, w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków.

Kierownictwo oraz personel odpowiedzialny za realizacje zadań związanych z oceną zgodności nie są projektantami, producentami, dostawcami, instalatorami, nabywcami, właścicielami, użytkownikami czy konserwatorami produktów, które oceniają, ani upoważnionymi przedstawicielami wymienionych stron.

Wszyscy pracownicy, a zwłaszcza zaangażowani w działania certyfikacyjne, są zobowiązani do informowania o swoich powiązaniach z klientem oraz wszelkich próbach wywarcia presji przez klienta mogących mieć wpływ na wynik procesu certyfikacji oraz działają w sposób otwarty przez udostępnianie istotnych informacji stronom zainteresowanym z zachowaniem zasad poufności.

Bezstronność działalności certyfikacyjnej nadzoruje Rada ds. Certyfikacji, którą reprezentującą strony zainteresowane działalnością certyfikacyjną. Jest ona organem doradczym, oceniającym i opiniującym we wszystkich kwestiach dotyczących obiektywnego prowadzenia działalności certyfikacyjnej oraz publicznego zaufania do tych działań.

OC SITB ponosi odpowiedzialność za prowadzenie procesów certyfikacji oraz podejmowane decyzje. Deklaruje zaangażowanie w realizację przyjętej polityki oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do funkcjonowania i doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.
Politykę SZ wykonujemy przez realizację celów strategicznych:

  • prowadzenie procesów certyfikacji w zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  • budowę trwałego wizerunku rzetelnej jednostki certyfikującej wyroby i usługi,
  • rozwój systemu w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17065,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez kursy, szkolenia, seminaria,
  • stały nadzór nad procesami przebiegającymi w OC SITB,
  • zapewnienie bezstronności i poufności realizowanych procesów certyfikacji, w tym danych klientów i danych osobowych,
  • skuteczne reagowanie na odwołania i skargi.

Cały personel OC SITB włączony jest aktywnie w proces realizacji polityki SZ na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania OC SITB.

 

Prezes / Dyrektor OC SITB

dnia 15.11.2023 r.

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.