Ośrodek Certyfikacji
Systemy i Techniki Bezpieczeństwa Sp. z o.o.

Ośrodek Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa:

 • OBECNIE: OŚRODEK CERTYFIKACJI SYSTEMY I TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. posiada: akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – AC 124 upoważniającą do certyfikacji:
  • usług przeciwpożarowych zgodnie z programami SITB
  • wyrobów i materiałów o określonej zapalności, palności i odporności ogniowej
  • urządzeń i wyrobów chroniących przed włamaniem
 • Jest notyfikowaną jednostką certyfikującą wyroby Nr 2775
 • Prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca2011 r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR), upoważniającą producenta do wydania europejskiej deklaracji właściwości użytkowych i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
  • Polskich norm lub krajowych ocen technicznych, upoważniającą producenta do wydania krajowej deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania (Dz.U. 2016, poz. 1966)
 • Prowadzi dodatkową działaność certyfikacyjnę i szkoleniową związaną z usługami przeciwpożarowymi.

Zapewniamy bezstronność prowadzonych działań certyfikacyjnych i postępowanie w taki sposób, aby fakt ten był zauważony przez strony zainteresowane. Zapewniamy, że decyzje dotyczące prowadzonych działań certyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów, w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków. Nasza działalność zapewnia niezależność finansową. Wszystkie ustalenia z Klientem, w tym dot. opłat, przebiegu procesu, praw i obowiązków są dokumentowane i potwierdzane. Rozpartujemy wszystkie informacje, w tym skargi od naszych Klientów i stron zainteresowanych zgodnie z obowiązującą procedurą.

Tylko firmy wykonawcze, które poddadzą się dobrowolnemu procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych, są gwarantem niezawodności usług przeciwpożarowych w zakresie:

projektowania

montażu

serwisowania

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.