Wsparcie techniczne

Szkolenia

Obowiązek zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi wynika z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 z 1991 r., poz. 351 z późn. zm.). Częstotliwość przeprowadzania szkoleń powinna być określona w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wymaganej zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). Szkolenia nie powinny być przeprowadzane rzadziej niż okresowe szkolenia z zakresu BHP. Szkolenia przeprowadzane są w formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, ustalonych wspólnie z osobami zarządzającymi.

W ramach szkoleń organizuje się próbną ewakuację osób, której przeprowadzenie potwierdzamy w dokumentacji szkoleniowej.
Zgodnie z § 17 cyt. rozporządzenia MSWiA właściciel lub zarządca obiektu niemieszkalnego, przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami powinien przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji:

  • co najmniej raz na 2 lata,
  • co najmniej raz na rok w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, (w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt biuro@certyfikacja-poznan.pl

Ekspertyzy

Ekspertyzę techniczną opracowuje się w odniesieniu do budynków istniejących, w następujących przypadkach:

  • rozbudowa obiektu (np. dobudowa skrzydła obiektu)
  • nadbudowa (np. budowa dodatkowej kondygnacji),
  • przebudowa (np. zmiana układu pomieszczeń),
  • zmiana sposobu użytkowania (np. przedszkole w budynku mieszkalnym),

w budynku występują warunki zagrożenia życia ludzi (np. zbyt wąskie schody, brak urządzeń przeciwpożarowych).
W pierwszej kolejności należy ocenić, czy możliwe jest dostosowanie obiektu wprost do obecnie obowiązujących przepisów. Jeżeli nie jest to możliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, należy opracować ekspertyzę techniczną. W ekspertyzie przeprowadzana jest analiza warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz wskazane są rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe, inne niż wprost określone w przepisach. Dokument podlega uzgodnieniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Do opracowania ekspertyzy uprawnieni są:

  • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzeczoznawcą budowlanym,
  • właściwa jednostka badawczo-rozwojowa.

Ekspertyzę o podobnym charakterze można również opracować zakresie wymagań dot.:

  • hydrantów wewnętrznych,
  • stałych urządzeń gaśniczych,
  • systemu sygnalizacji pożaru,
  • dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
  • przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
  • drogi pożarowej.

Plany ewakuacji

Opracowanie i umieszczenie w widocznych miejscach planów ewakuacji składa się na jedną z form realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia ochrony przeciwpożarowej obiektu (art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). W przypadku placówek szkolnych sporządzenie i rozmieszczenie planów ewakuacji wynika wprost z par. 5 ust 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 68 i 69 z późn. zm.). Forma planu jest uzgadniania indywidualnie.

Opinie ppoż.

Opinie dot. ochrony przeciwpożarowej stosuje się w różnych przypadkach, najczęściej problematycznych, w celu wyjaśnienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym i formalnego potwierdzenia ich na piśmie. W ustalonym zakresie i formie opinie odnoszą się do indywidualnych przypadków i rozwiązań w obiektach. Opinia stanowi pisemne potwierdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego, podpisane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. Opinia może być wydana na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej lub tylko przedstawionej dokumentacji. Wydawane opinie odnoszą się do aktualnego stanu prawnego i wskazują konkretne przepisy jako podstawy prawne.

Ocena zagrożenia wybuchem
Ocena zagrożenia wybuchem powinna być opracowana dla obiektów (i terenów przyległych), w których:

  • są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub,
  • materiały takie są magazynowane.

Opracowanie obejmuje:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych stref zagrożenia wybuchem,
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej, zawierającej plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon.

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Podstawa prawna:
§ 37 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010r., poz. 719).

Art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z późn. zm.).

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Pracodawca przed udostępnieniem miejsca pracy, narażonego na zagrożenia związane z wybuchem, powinien sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, zawierający w szczególności:

  • opis środków ochronnych,
  • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy,
  • odpowiednie oświadczenia pracodawcy,
  • terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych,
  • wymagania dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy.

Określając techniczne i organizacyjne środki ochronne, należy zapewnić realizację następujących celów w podanej kolejności.

  • zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej,
  • zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej,
  • ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu.

Pracodawca może łączyć Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem z innymi dokumentami, w tym Oceną zagrożenia wybuchem.

Podstawa prawna:

§7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r., nr 138, poz. 931)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt biuro@certyfikacja-poznan.pl

Konferencje

Doradztwo

W audycie lub kontroli prowadzimy proces dostosowania obiektu przy ścisłej współpracy z ubezpieczycielem.

Skupiamy się na wybranym obszarze albo dokonujemy kompleksowej oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Zakres i forma audytu dostosowana jest do potrzeb. Dzięki audytowi otrzymujecie Państwo informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa pożarowego obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków zagrożenia życia ludzi. Na podstawie dokonanej oceny doradzamy podmiotom ubezpieczeniowym o sposobie dalszego postępowania w stosunku do podmiotu ubezpieczanego.

W razie występowania nieprawidłowości wskazujemy optymalne rozwiązania dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych. Audyt opracowuje doświadczony zespół biegłych i ekspertów w obszarze dochodzeń pożarowych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt biuro@certyfikacja-poznan.pl

OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.