Szkolenia

Realizujemy szkolenia w zakresie:

  • przeciwpożarowym
  • zabezpieczeń mechanicznych

Współpracujemy z instytucjami prowadzącymi szkolenia, tj.: SITP, PISA

 

Obowiązek zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi wynika z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 z 1991 r., poz. 351 z późn. zm.). Częstotliwość przeprowadzania szkoleń powinna być określona w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wymaganej zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). Szkolenia nie powinny być przeprowadzane rzadziej niż okresowe szkolenia z zakresu BHP. Szkolenia przeprowadzane są w formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, ustalonych wspólnie z osobami zarządzającymi.

W ramach szkoleń organizuje się próbną ewakuację osób, której przeprowadzenie potwierdzamy w dokumentacji szkoleniowej.

Zgodnie z § 17 cyt. rozporządzenia MSWiA właściciel lub zarządca obiektu niemieszkalnego, przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami powinien przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji:

  • co najmniej raz na 2 lata,
  • co najmniej raz na rok w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, (w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników).
OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.