Opinie i ekspertyzy

Nasi eksperci opracowują opinię lub ekspertyzę w zakresie odporności ogniowej, dymoszczelności………

Opinie ppoż.

Opinie ppoż. stosuje się w różnych przypadkach, najczęściej problematycznych, w celu wyjaśnienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym i formalnego potwierdzenia ich na piśmie. W ustalonym zakresie i formie opinie odnoszą się do indywidualnych przypadków i rozwiązań w obiektach. Opinia stanowi pisemne potwierdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego, podpisane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie. Opinia może być wydana na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej lub tylko przedstawionej dokumentacji. Wydawane opinie odnoszą się do aktualnego stanu prawnego i wskazują konkretne przepisy jako podstawy prawne.

Ekspertyzy dot. istniejących budynków

W ekspertyzie przeprowadzana jest analiza warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz wskazane są rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pożarowe, inne niż wprost określone w przepisach. Dokument podlega uzgodnieniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Do opracowania ekspertyzy uprawniony jest rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzeczoznawcą budowlanym oraz właściwa jednostka badawczo-rozwojową.
Ekspertyzę o podobnym charakterze opracowywana jest zakresie wymagań dot.:

  • hydrantów wewnętrznych,
  • stałych urządzeń gaśniczych,
  • systemu sygnalizacji pożaru,
  • dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
  • przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
  • drogi pożarowej.
OŚRODEK CERTYFIKACJI SITB Sp. z o.o.