OŚRODEK CERTYFIKACJI

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA IM. ZENONA PRACZYKA SP. Z O.O.
logotyp strony

Ośrodek Certyfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa:

  • Posiada Certyfikat Akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 124

  • Jest notyfikowaną jednostką certyfikującą wyroby Nr 2775

  • Prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie dobrowolnej certyfikacji usług przeciwpożarowych, według dziewięciu programów SITP, zgodnie z wymogami PN-EN ISO/IEC 17065

  • Prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami:

    • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca2011 r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR), upoważniającą producenta do wydania europejskiej deklaracjiwłaściwości użytkowych i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
    • Normy PN-EN ISO/IEC 17065, ocena zgodności oraz wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
    • Polskich norm lub krajowych ocen technicznych, upoważniającą producenta do wydania krajowej deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania (Dz.U. 2016, poz. 1966)
Zdjęcie certyfikatu
Zapewniamy bezstronność prowadzonych działań certyfikacyjnych i postępowanie w taki sposób, aby fakt ten był zauważony przez strony zainteresowane. Zapewniamy, że decyzje dotyczące prowadzonych działań certyfikacyjnych podejmowane są wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów, w sposób niezależny, wolny od jakichkolwiek nacisków.

Tylko firmy wykonawcze, które poddadzą się dobrowolnemu procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych, są gwarantem niezawodności usług przeciwpożarowych w zakresie:

Sprawdź, jaki jest szczegółowy zakres akredytacji PCA przyznanej naszemu Ośrodkowi

Informacje o Polskim Centrum Akredytacji: www.pca.pl