Aktualności

Zmiana nazwy Ośrodka Certyfikacji

W dniu 28.10.2022 r. nastąpiła zmiana nazwy Ośrodka Certyfikacji SITP. Obecna mazwa to: OŚRODEK CERTYFIKACJI SYSTEMY I TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. - w skrócie OC SITB

W dniu 28.10.2022 r. nastąpiła zmiana nazwy Ośrodka Certyfikacji SITP. Obecna mazwa to:

OŚRODEK CERTYFIKACJI

SYSTEMY I TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

– w skrócie OC SITB

Rozszerzenie zakresu akredytacji OC SITP

W dniu 24.06.2022 r. OC SITP uzyskał akredytację PCA nr AC-124 na certyfikację zgodności wyrobów wg programu certyfikacji wyrobów PCW-01 "Wyroby budowlane". Zapraszamy do współpracy !

W dniu 24.06.2022 r. OC SITP uzyskał akredytację PCA nr AC-124 na certyfikację zgodności wyrobów wg programu certyfikacji wyrobów PCW-01 „Wyroby budowlane”.

Zapraszamy do współpracy !

Rozszerzenie zakresu akredytacji OC SITP

Od dnia 20.01.2022 r. OC SITP posiada akredytację PCA AC-124 na certyfikację następujących wyrobów: materiały i wyroby o określonej zapalności, palności oraz odporności ogniowej urządzenia i wyroby chroniące przed włamaniem Zapraszamy do współpracy !

Od dnia 20.01.2022 r. OC SITP posiada akredytację PCA AC-124 na certyfikację następujących wyrobów:

  • materiały i wyroby o określonej zapalności, palności oraz odporności ogniowej
  • urządzenia i wyroby chroniące przed włamaniem

Zapraszamy do współpracy !

SITP Oddział Wielkopolski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jest apolityczną i samorządną organizacją naukowo-techniczną, zrzeszającą strażaków w służbie stałej, przygotowawczej i kandydackiej z wykształceniem technicznym (co najmniej średnim). Ponadto członkami SITP są emeryci oraz osoby cywilne posiadające wyższe lub średnie wykształcenie w zakresie...

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa jest apolityczną i samorządną organizacją naukowo-techniczną, zrzeszającą strażaków w służbie stałej, przygotowawczej i kandydackiej z wykształceniem technicznym (co najmniej średnim). Ponadto członkami SITP są emeryci oraz osoby cywilne posiadające wyższe lub średnie wykształcenie w zakresie związanym z pożarnictwem lub osoby pracujące zawodowo w pożarnictwie i spełniające powyższe kryteria.

Stowarzyszenie powstało w 1983 roku z inicjatywy pierwszych absolwentów wyższej oficerskiej szkoły pożarniczej. W tym samym roku zostało przyjęte jako członek zwyczajny federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT.

Na terenie Polski działa 20 oddziałów terenowych SITP, nie posiadających osobowości prawnej.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie pod numerem rejestru rst 383.

Stowarzyszenie posiada wydzieloną jednostkę gospodarczą – „Izbę Rzeczoznawców SITP”, działającą na podstawie zezwolenia ministra finansów z dnia 18 listopada 1989 roku.

Oddział Wielkopolski SITP składa się z 3 kół. W swoich szeregach zrzesza około 200 członków indywidualnych oraz 3 wspierających.

Corocznie oddział organizuje konferencje naukowo-techniczne, cieszące się dużą popularnością zarówno środowiska pożarniczego jak i osób związanych z branżą.

W organizowanych cyklicznie spotkaniach seminaryjnych chętnie biorą udział rzeczoznawcy i liczni zainteresowani z całego kraju.

Oddział Wielkopolski jest również organizatorem integracyjnych imprez sportowo-rozrywkowych.

Nasza działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

www.sitp.poznan.pl

Zarząd Główny SITP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Celem Stowarzyszenia jest m.in.: szerzenie wiedzy i postępu technicznego...

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

  • szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udział w systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych,
  • integracja członków Stowarzyszenia

Na koniec 2018 r. do 18 oddziałów Stowarzyszenia należało 2400 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Działalność Stowarzyszenia wspierało 71 członków zbiorowych – w większości firm działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Dotychczas opracowane zostały trzy standardy dot. oświetlenia awaryjnego, systemów sygnalizacji pożaru i ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. W przygotowaniu są następne opracowania.

Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie działało poprzez powołany Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu. W 2018 roku Ośrodek rozszerzył swoją działalność o certyfikację wyrobów budowlanych. Obecnie Ośrodek zmienił nazwę na Ośrodek Certfikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa im. Zenona Praczyka.
Stowarzyszenie współpracuje z orgnizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W 2006 r. podpisało porozumienie z Zrzeszeniem Inżynierów Pożarnictwa  (IFE – www.ife.org.uk) o współpracy i wspieraniu edukacji. W 2018 r. przystąpiło do do Stowarzyszenia Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA Europe), zrzeszającego uznane krajowe organizacje ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony z 18 krajów europejskich. SITP jest jedynym reprezentantem Polski w tej organizacji.
Od 2002 r. Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa
Stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców – wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje wybrany na Zebraniu Delegatów Oddziałów w 2016 r. na 5.letnią kadencję 15.osobowy Zarząd Główny. Prezesem SITP jest Bronisław Skaźnik; Sekretarzem Generalnym Krzysztof Dąbrowski.

Prezes: Bronisław SKAŹNIK
Sekretarz Generalny: Krzysztof DĄBROWSKI
Adres do korespondencji:
Zarząd Główny SITP
00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14 pok. 134

Siedziba:
Zarząd Główny SITP
Warszawa
ul. Świętokrzyska 14, I piętro
pokoje 132, 134

tel.: (22) 620-32-25; 850-37-56
e-mail: sitp@wa.home.pl